Sturen op Zorg is een methodiek om inzichtelijk te maken hoe een gebiedsteam 1e of 2e lijns zorg voorkomt door eigen inzet of algemene voorzieningen.

Effect van preventie

Onder deze noemer onderzoeken we hoe de investering in de nieuwe werkwijze – inzet van wijkteams, welzijnswerk en algemene (beschikkingsvrije) voorzieningen – zich terugverdient en wat de leerpunten daarbij zijn. Hierbij ligt de nadruk op hoe de werker de signalering en vraagafhandeling doet. We maken daarbij gebruik van de kennis en inzichten van het team en procesdata uit de registraties van gemeente en de betrokken welzijnsorganisatie(s). In aanvulling daarop is het ook interessant om klantreis onderzoek te doen. Je kijkt dan naar de beleving van de inwoners die contact hebben gehad met het gebiedsteam. Ook daarin zijn wij als adviseurs actief.

Investeren in preventie loont

Veel gemeenten investeren tegenwoordig in voorlichting en preventie rondom Leven, Wonen en Werken. Dit kan zijn door actieve voorlichting, maar vooral ook door meer zichtbaarheid in de wijken. Ze signaleren goed en zijn laagdrempelig bereikbaar. Zo vangen ze tijdig signalen op en helpen ze deze inwoners met hun vragen. Door op tijd er bij te zijn, kan worden voorkomen dat inzet van zwaardere professionele hulp nodig is.

sturen op zorg
Aandacht voor jeugd en gezin speelt in veel gebiedsteams

Creatiever werken

Van ‘problematiseren naar normaliseren’ vereist vaak inlevingsvermogen en creativiteit van de medewerkers. Uiteindelijk is deze werkwijze vaak een goede oplossing voor de inwoner en is daardoor niet altijd inzet van 2e lijns hulpverlening vanuit een traject- en behandel-gedachte nodig.

Welzijn voorkomt zorg

We zien dat veel inwoners met het juiste advies, een of meer begeleidingsgesprekken, een training of activiteit, of een goede doorverwijzing veelal in staat zijn om zelfstandig verder te komen. En niet alleen dat. Ze ontdekken hun talenten en worden soms ook nog een enthousiaste vrijwilliger voor hun buurt en mede inwoner!

Mantelzorgers staan vaak onder hoge druk en hebben ook behoefte aan een luisterend oor.

Sturen op zorg

We hebben onze methodiek om dat inzichtelijk te maken Sturen op Zorg genoemd. Hiermee laten we het effect zien van goede inzet van algemene voorzieningen en gebiedsteams. Die werken vanuit de vraag van de wijk en de inwoners en zullen zo op heel andere manieren voor een leefbare samenleving gaan zorgen. Je stuurt dus op hoe de vraag wordt gesignaleerd, opgepakt en afgehandeld. Onze methodiek voegt daaraan toe – hoe je de effecten daarvan meet. Zodoende zie je beter waar je resultaat bereikt en waar nog niet.

En hoe toon je dat aan?

Gemeenten houden zich bezig met de vraag hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van voorliggende voorzieningen en hun gebiedsteams. Daarom hebben wij met hen gezocht naar een praktische manier om aan te tonen wat het resultaat is. Zowel voor het welbevinden van de inwoners, als voor de daarbij vermeden hulpverleningskosten. Dit noemen we de 1e lijns kosten (gemaakt door hulpverleners van de gemeente) en de 2e lijnskosten (professionele hulpverleners, hulpmiddelen, vervoer etc.) die voor rekening van de gemeente komen. Dat is veelal in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet. Daarnaast is er nog een categorie maatschappelijke kosten die kunnen worden gemaakt zoals ziektekosten, veiligheid (politie), schuldvereffening, juridische kosten, overlast, verzuimkosten e.d.

Zelfstandig blijven wonen, zo lang het gaat houden we vol..

Wat is de balans?

Vanuit de controle vraag (verantwoordelijkheid als gemeente) wil je dan uiteindelijk wel weten: (1) wat deze meer organische aanpak heeft opgeleverd, en (2) of er geen aanvullende risico’s zijn ontstaan, en (3) hoe deze extra investering zich terugvertaalt in meer welbevinden en lagere kosten. Ook wil je weten hoe de werkers in het gebiedsteam leren samen te werken vanuit het gezichtspunt van de klant en of ze hun specialismen aanvullend inzetten.