Veel gestelde vragen


Waarom maakt de medewerker zelf een case inschatting? Is dat wel objectief?

De medewerker die zelf het klantcontact heeft, is goed op de hoogte van de situatie en kan het beste inschatten wat de mogelijke gevolgen zouden zijn geweest als er geen advies of interventie zou zijn geweest. Bij de beoordeling van de cases bekijken de teamleider en onderzoeker de beschrijving en stellen zonodig aanvullende vragen aan de medewerker.


In hoeverre is de aangegeven besparing zeker?

De berekende besparing is een verwachting, dat wil zeggen een goede schatting van de vermeden kosten van professionele hulp of andere maatschappelijke kosten. We hanteren de landelijk vastgestelde richtlijn voor deze kosten (zoals de maatschappelijke prijslijst) als referentie. Daarnaast passen we reductiefactoren toe op case niveau: de kans dat het gebeurt, en de invloed op de vermeden kosten door eigen inzet of de aangeboden voorziening. Bij het bepalen van de totale besparing maken we een conservatieve schatting van het totaal aan cases per jaar.


Zijn de resultaten vergelijkbaar in andere gemeenten dan die jullie hebben onderzocht?

De resultaten zullen inhoudelijk verschillen, dat wil zeggen welke kosten zijn voorkomen en op welke wijze. Dat komt doordat de werkwijze, de omvang en de inzet van preventie door wijkwerk, jongerenwerk, mantelzorg, vluchtelingenwerk, sociaal raadsliedenwerk, Wmo consulenten en Jeugd en Gezins coaches verschilt per gemeente. Ook het aanbod aan voorliggende voorzieningen dat lokaal aanwezig is en beschikkingsvrij ingezet kan worden is bepalend daarbij. Wat we tot op heden wel zien is dat de jaarlijkse besparingen vaak minimaal het dubbele zijn of meer van de kosten van deze inzet of voorzieningen. Het belangrijkste resultaat van preventie is natuurlijk de verbetering van het welzijn van de inwoners.


Elke medewerker kan zijn eigen inschatting maken, hoe verschilt dat onderling?

Wat we zien is dat elke medewerker zijn eigen werkzaamheden en specialismen heeft. Afhankelijk van de wijk, de werkwijze en de vraag is zijn/haar inzet verschillend van collega’s in het team. Dat verschil is dus verklaarbaar. Bij het invullen van de cases geven we door een training met voorbeelden aan hoe je de case kunt inschatten en omschrijven. Bij de beoordeling van de cases kijken we inhoudelijk naar de beschrijving en berekening en zullen bij grote afwijking in overleg de berekening bijstellen.


De berekende besparingen zijn niet allemaal kosten die voor de gemeente komen. Hoe zit dat?

Een groot deel van de bespaarde kosten heeft wel betrekking op kosten die voor rekening van de gemeente komen. Dit kan betrekking hebben op Wmo of Jeugdzorg gerelateerde voorzieningen, schuldhulpverlening, bijstand of openbare ruimte. Medische vervolgkosten zijn veelal voor rekening van de ziektekostenverzekering of overige zorgvoorzieningen vanuit de Rijksoverheid zoals de Wet Langdurige Zorg. Vandaar dat we het totaal een besparing op maatschappelijke kosten noemen.


De totale besparing is gebaseerd op extrapolatie van een aantal cases. Hoe zeker is dat?

Bij elk onderzoek kijken we naar het aantal cases dat is uitgewerkt en hoe zich dat verhoudt tot de geregistreerde hulpvragen bij het wijkwerk en de toegang van de gemeente en de inzet van voorliggende voorzieningen. De extrapolatie naar het totaal is gebaseerd op deze verhouding met dempingsfactoren: niet elke geregistreerde vraag is qua zwaarte vergelijkbaar met de genoemde cases. We vragen de medewerker om een inschatting te maken van het totaal aantal soortgelijke cases op jaarbasis. Op basis daarvan maken we een extrapolatie en trekken daar een veiligheidsmarge van af.


Hoe zorg je voor een doorgaande meting na het onderzoek?

We overleggen met de betrokken partners en gemeente welke informatie moet worden vastgelegd, waar in het proces en in welk systeem. Daaruit volgt een aanpassing van het betreffende registratie systeem. Zodoende kan op kwartaalbasis de inzet van eigen begeleiding, voorliggende voorzieningen, de vermeden zorginzet en de maatschappelijke kosten worden gevolgd.


Staat jouw vraag hier niet bij?

Neem dan even contact met ons op, we beantwoorden hem graag !